Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de dienstverlening van de Coöperatieve AVA-adviseurs U.A. en de bij haar aangesloten leden (hierna: ‘Opdrachtnemer’). Exclusief wil zeggen dat alleen deze voorwaarden van toepassing zijn.
  1. De Dienstverlening ook wel aangeduid als diensten, bestaat uit het adviseren over veiligheidskundige aspecten betreffende arbeidsomstandigheden, milieu, gezondheid en arbeidshygiëne, het maken van risico-inventarisaties en het verrichten van metingen ten aanzien van gezondheidsrisico’s e.e.a. in de dagelijkse werkomstandigheden.
  1. Overeenkomst is de schriftelijke opdracht tot het verrichten van de diensten als hiervoor genoemd waarbij Opdrachtgever degene is die met Opdrachtnemer de Overeenkomst (van opdracht) aangaat en waarbij Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk aangeduid worden als Partijen.
  1. Mocht om wat voor reden dan ook Opdrachtnemer zich niet op een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden kunnen of mogen beroepen dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Dat de hier gedefinieerde termen soms wel en soms niet met een hoofdletter worden geschreven heeft geen inhoudelijke gevolgen.
  1. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de beëindiging daarvan voordat opdrachtnemer zijn schriftelijk rapportage bij opdrachtgever heeft ingediend.
  1. Schriftelijk is iedere leesbare vorm van het woord maar om als bewijs te kunnen dienen moet duidelijk zijn dat de ontvanger daarvan kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen waarbij voor dat laatste bovendien geldt dat het enkele elektronische bewijs van verzending niet voldoende is.

Totstandkoming van de Overeenkomst en voortijdige beëindiging

2.1             Opdrachtgever geeft aan van welke diensten hij gebruik wil maken en is verplicht al die informatie te verstrekken waarvan hij weet of kan weten dat dat die voor Opdrachtnemer van belang is. Aan de hand van deze informatie en eventuele op verzoek van Opdrachtnemer nader verstrekte informatie stelt Opdrachtnemer de offerte op.

2.2             Een offerte heeft een geldigheidsduur van veertien kalenderdagen dat betekent dat Opdrachtgever daaraan gehouden is tenzij er sprake is van een kennelijke verschrijving of vergissing of Partijen anders overeenkomen.

2.3             De overeenkomst is tot stand gekomen indien Opdrachtgever de offerte ongewijzigd voor akkoord getekend aan opdrachtgever heeft geretourneerd.

2.4             Wijzigingen en/of aanvullingen (w.o. meerwerk) op de offerte of overeenkomst zijn alleen geldig wanneer door beide partijen schriftelijk goedgekeurd.

2.5             De Overeenkomst kan door Partijen altijd schriftelijk voortijdig worden beëindigd zij het dat partijen elkaar een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog hun verplichtingen na te komen c.q. daarover nadere afspraken te maken. Een redelijke termijn is een periode van vijf werkdagen gerekend vanaf de schriftelijke melding van beëindiging. Deze termijn geldt niet als duidelijk is dat de betreffende partij zijn verplichtingen niet meer na kan of wil komen.

Daarbij valt ondermeer te denken aan situaties als surseance of faillissement. Voor het vergoeden van schade en kosten geldt het volgende.

(i)               Als de redenen voor de voortijdige beëindigding niet zijn toe te rekenen aan een van Partijen is er geen recht op schadevergoeding tenzij het gemaakte en/of te maken kosten van voor de uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen betreft die niet kosteloos ongedaan gemaakt kunnen worden.

(ii)              Valt de voortijdige beëindiging wel aan een van Partijen toe te rekenen dan is deze gehouden de schade die de andere Partij daardoor lijdt en/of zal lijden te vergoeden.

(iii)             Afgezien van bovenstaande sub. (i) maar met inachtneming van sub. (ii) is opdrachtgever als hij de overeenkomst beëindigd voordat met de uitvoering daarvan is begonnen, gehouden om in ieder geval 50% van het overeengekomen honorarium aan opdrachtnemer te vergoeden.

Verplichtingen partijen

3.1             De dienstverlening is een inspanningsverplichting, waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap in acht zal nemen waaronder ook valt het naleven van de van overheidswege daaraan gestelde voorschriften.

3.2             Het hierboven gestelde sub. 3.1. geldt ook voor door opdrachtnemer gebruikte hulpmiddelen tenzij deze door opdrachtgever zijn verstrekt en/of dwingend zijn voorgeschreven. 

3.3             Als het voor de goede uitvoering van de overeenkomst gewenst is, is het de opdrachtnemer toegestaan om derden bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Dit is anders als inschakeling van met name genoemde derden door opdrachtgever dwingend is voorgeschreven.

3.4             Hoewel de dienstverlening nu juist ziet op het onderzoeken of wordt voldaan een de eisen van een veilige werkomgeving w.o. de vraag of beschikt wordt over de benodigde vergunningen, ontslaat dit opdrachtgever niet om ervoor te zorgen voor een voor opdrachtnemer zo veilig mogelijke omgeving waaronder ook valt het tijdig schriftelijk te informeren van opdrachtnemer over gevaarlijke situaties, het verstrekken van de benodigde en juiste informatie, het verstrekken van bedrijfskleding indien vereist en voor het overige alle medewerking te verlenen die nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst.

3.5             Eventuele klachten over de dienstververlening dienen uiterlijk binnen vijf dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld maar ontslaan opdrachtgever niet van zijn eigen verplichtingen.

3.6             De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen. Als het verschuldigde bedrag dan niet op de rekening van opdrachtgever is bijgeschreven, is opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 10% die doorloopt tot het moment dat het openstaande bedrag geheel is voldaan.

Heeft opdrachtnemer de incasso uit handen gegeven aan een derde wordt het te vorderen bedrag verhoogd met 15 % zijnde buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 250,- (ex BTW).

3.7             Partijen zullen al wat redelijkerwijze van hen verwacht kan en mag worden doen om schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoveel mogelijk te voorkomen.

 Aansprakelijkheid

4.1             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (geheel) is nagekomen, daaronder valt ook schade als gevolg van door opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q. dwingend voorgeschreven hulpmiddelen en/of door hem aangewezen in te schakelen derden.

4.2             Indirecte en/of gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

4.3             Mocht opdrachtnemer toch aansprakelijk en gehouden zijn tot schadevergoeding, bedraagt die vergoeding nooit meer dan het door hem te factureren bedrag althans zal niet meer bedragen meer dan het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag.

4.4             Partijen zijn niet tegenover elkaar aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

Overig

5.1             Voor partijen geldt geheimhouding over wat zij van elkaar in het kader van de overeenkomst over elkaar te weten komen. Dit is anders wanneer het openbaar toegankelijke informatie betreft of als zodanig door partijen wordt aangemerkt of wanneer de informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden. Onder partijen vallen in dit verband ook hun relaties.

5.2             De rapportage is alleen voor intern gebruik en het is aan opdrachtgever zelf om al dan niet naar aanleiding van de rapportage actie te ondernemen. De rapportage ontslaat opdrachtgever niet van zijn eigen wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving als omschreven in artikel 1.2.

5.3             Partijen zijn verplicht om elkaar hetzij direct maar i.e.g. zo snel als redelijkerwijze maar mogelijk is elkaar die informatie te verstrekken waarvan de ene partij weet of kan begrijpen dat de andere partij daarvan zo snel mogelijk kennis van moet kunnen nemen, bijvoorbeeld om schadebeperkende maatregelen te nemen.

5.4             Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) tenzij een andere rechtbank absoluut bevoegd is.